Home

各式各樣的違章廣告貼紙不僅破壞市容並嚴重影響交通安全,在撕下時的殘膠會使得環境看起來髒亂不堪,各地方政府消耗許多人力及資源在清楚違章廣告貼紙但成效不彰,其最好的辦法是從預防做起,不需再忍受髒亂的牆面,「貼不上」系列產品可街頭不再被小廣告侵襲,一同創造美麗城市

                       

 

Go to top